LIÊN HỆ

Công Ty Cổ Phần Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Địa chỉ: Số 21A, Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội

  (84-24) 38455777 - Fax: (84-24) 38232325

  engineering@ceco.com.vn

  

Điều lệ Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/10/2015