Báo cáo thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo thường niên năm 2018.

Trân trọng.