Báo cáo Thường niên năm 2013

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty CP Thiết Kế Công Nghiệp Hóa Chất

Công ty trân trọng gửi tới Quý Cổ đông Báo cáo Thường niên năm 2013

Trân trọng,