Hội đồng quản trị

Ông Lưu Ngọc Vĩnh - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật

Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Ủy Viên HĐQT

Ông Vũ Minh Ngọc - Ủy Viên HĐQT


buca escort