Hội đồng quản trị

Ông Đỗ Hiên Ngang - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty 

Ông Nguyễn Thủy Nguyên - Ủy viên HĐQT

Ông Đinh Đức Bộ - Ủy viên HĐQT

Ông Nguyễn Công Thắng  - Ủy viên HĐQT