Ban kiểm soát

Bà Nguyễn Thị Dịu - Trưởng ban kiểm soát
       
Bà Trương Thị Minh Thu - Kiểm soát viên
        
Bà Trần Thị Minh Trang - Kiểm soát viên